لطفا پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید.
آذر نوش - شیما
عمومی گتوند
ارغوان شهاوند - فاطمه
عمومی شوش
امین زاده - منتهی
عمومی گتوند
بیگی - غزل
عمومی گتوند
پناهی - پگاه
عمومی دزفول
چناری - آذین
عمومی دزفول
چنانه - معصومه
مامائی شوش
حبیبی مقدم - نازنین
دندانپزشک دزفول
حسین ترابی - بهناز
عمومی شوش
حسینی مطلق - افسانه
عمومی شوش
حمیت مایان - بهنام
عمومی شوش
روستایی 3 - انتهای خ حوزه
مراکز تشخیص کرونا شوش
ساکی - مهی
دندانپزشکی شوش
سینا - فردخت
عمومی گتوند
شاکریان - مهشید
عمومی دزفول
شریفیان - مسعود
عمومی شوش
ظاهری - محمد جواد
عمومی گتوند
عسکری پور - الناز
عمومی دزفول
عظیمی دهدزی - کامیار
عمومی شوش
فرجی خیرآبادی - مهشید
عمومی شوش
مجدی نسب - بهنام
عمومی دزفول
معاینات - دندانپزشکی
دندانپزشک دزفول
معاینات بازگشت به کار - کووید 19
آزمایشگاه طب کار دزفول
ناجی - مهشاد
عمومی شوش
ناسوتی - الناز
عمومی شوش
نوبت - آزمایشگاه
آزمایشگاه مرکزی دزفول
نیایش فر - آرزو
عمومی شوش
ورزشگاه شهید ناحی -
مراکز تشخیص کرونا دزفول
یعقوبی - نگار
عمومی شوش