نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
سید حسین علوی [بینایی سنجی] 7 8
دکتر شاه حیدری [بیهوشی] 15 5
دکتر اقامحمدی [گوارش] 2 10
دکتر پیش بین [ریه] اتمام نوبت 10
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر احمدی [اطفال] 17 3
دکتر پیام [قلب و عروق] اتمام نوبت 15
دکتر کرجی بانی [عفونی داخلی] 10 5
دکتر احمد نجات [غدد] اتمام نوبت 12