نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر افتخاری [بیهوشی] 15 0
دکتر علی عبدی [پوست] 5 20
دکتر محفوظی [کلیه ومجاری ادراری] 5 20
دکتر زندی [مغزواعصاب] 2 13
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر افراسیاب [نفرولوژی] 3 14