نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر مهدی مهرابی [داخلی] اتمام نوبت 20
حسین علیزاده [ارتوپد] 11 29
هوشنگ دیبامهر [ارتوپد] 12 28
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
حمید خلیلیان [کودکان و نوزادان] 41 29
سمیراء حسن خانی [زنان و زایمان] اتمام نوبت 50
نسرین سادات میرطلایی [داخلی] 4 36