نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر مهدی مهرابی [داخلی] 36 4
محمد رضا زندی [مغز و اعصاب] 28 12
سارا جهانیان [چشم پزشک] 4 36
حسین علیزاده [ارتوپد] 63 7
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
حمید خلیلیان [کودکان و نوزادان] 66 4
معصومه ساکی [کودکان و نوزادان] 44 6
نسرین سادات میرطلایی [داخلی] 47 3
هوشنگ دیبامهر [ارتوپد] 61 9