نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده