نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
چاپ نوبت طب کار [اخذ نوبت طب کار] 100 0
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
چاپ نوبت آزمایشگاه [آزمایشگاه] 100 0