نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
چاپ نوبت تیرویید [آزمایش تیروئید] 46 4
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده