نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
چاپ نوبت تیرویید [آزمایش تیروئید] 100 10
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
چاپ نوبت شنوایی سنجی [شنوایی سنجی نوزادان] 103 7