نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر ابراهیم نژاد [گوش حلق بینی] اتمام نوبت 15
دکتر کلانتریان [فوق تخصص بیماریهای کلیه] اتمام نوبت 10
دکتر اصفهانی [چشم] اتمام نوبت 75
دکتر کاظمی [مغز واعصاب] اتمام نوبت 20
دکتر محقق [قلب وعروق] 6 6
دکتر پیام [قلب وعروق] اتمام نوبت 25
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر پیش بین [ریه] 27 123
دکتر کریمی [غدد و متابولیسم] اتمام نوبت 3
دکتر پریدار [گوارش وکبد] اتمام نوبت 50
دکتر حسن پور [گوش حلق بینی] اتمام نوبت 10
دکتر رجایی پور [جراح کلیه و مجاری ادراری] 15 40
دکتر حاجیوندی [ارتوپدی] اتمام نوبت 50