نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر کریمی [غدد و متابولیسم] 20 0
دکتر پریدار [گوارش وکبد] 21 19
دکتر اسدی نیا [بیهوشی] 20 0
دکتر مهدی هاشمی [ جراح عمومی] 50 0
دکتر نریمان لطیفی [ارتوپدی] 50 0
دکتر خواجه رضایی [بیماریهای داخلی] 56 14