نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر محمد مهدی عراقی [آسم آلرژی وایمونولوژی] 21 44
دکتر محقق [قلب وعروق] 17 12
دکتر پیام [قلب وعروق] 1 24
نام پزشک نوبت باقیمانده نوبت اخذشده
دکتر پریدار [گوارش وکبد] اتمام نوبت 20
دکترعابس احمدی جزی [کودکان و نوزادان] 23 25
دکتر موذن [عفونی] 24 13